Maximal Rectangle

Given a 2D binary matrix filled with 0's and 1's, find the largest rectangle containing all ones and return its area.

这题是一道难度很大的题目,至少我刚开始的时候完全不知道怎么做,也是google了才知道的。

这题要求在一个矩阵里面求出全部包含1的最大矩形面积,譬如这个:

  0 0 0 0
  1 1 1 1
  1 1 1 0
  0 1 0 0

我们可以知道,最大的矩形面积为6。也就是下图中虚线包围的区域。那么我们如何得到这个区域呢?

  0 0 0 0
  |--------|
  |1 1 1 |1
  |1 1 1 |0
  |--------|
  0 1 0 0

对于上面哪一题,我们先去掉最下面的一行,然后就可以发现,它可以转化成一个直方图,数据为[2, 2, 2, 0],我们认为1就是高度,如果碰到0,譬如上面最右列,则高度为0,而计算这个直方图最大矩形面积就很容易了,我们已经在Largest Rectangle in Histogram处理了。

所以我们可以首先得到每一行的直方图,分别求出改直方图的最大区域,最后就能得到结果了。

代码如下:

class Solution {
public:
  int maximalRectangle(vector<vector<char> > &matrix) {
    if(matrix.empty() || matrix[0].empty()) {
      return 0;
    }

    int m = matrix.size();
    int n = matrix[0].size();

    vector<vector<int> > height(m, vector<int>(n, 0));
    for(int i = 0; i < m; i++) {
      for(int j = 0; j < n; j++) {
        if(matrix[i][j] == '0') {
          height[i][j] = 0;
        } else {
          height[i][j] = (i == 0) ? 1 : height[i - 1][j] + 1;
        }
      }
    }

    int maxArea = 0;
    for(int i = 0; i < m; i++) {
      maxArea = max(maxArea, largestRectangleArea(height[i]));
    }
    return maxArea;
  }

  int largestRectangleArea(vector<int> &height) {
    vector<int> s;
    height.push_back(0);

    int sum = 0;
    int i = 0;
    while(i < height.size()) {
      if(s.empty() || height[i] > height[s.back()]) {
        s.push_back(i);
        i++;
      } else {
        int t = s.back();
        s.pop_back();
        sum = max(sum, height[t] * (s.empty() ? i : i - s.back() - 1));
      }
    }

    return sum;
  }
};

results matching ""

  No results matching ""